Novosti Uredbe (EU) št. 2020/1054

Novosti Uredbe (EU) št. 2020/1054
4
Avg

Spoštovani!

 

Kot smo vas že prehodno obvestili, z dnem 20.08.2020 stopijo v veljavo spremembe Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014. Spremembe so bile objavljene v Uredbi 2020/1054. V nadaljevanju vam posredujemo bistvene novosti. V določenih delih se spremembe nanašajo na situacije, ki se uporabljajo že sedaj, vendar niso bile najbolj jasno predpisane, zato je v praksi prihajalo do različnih tolmačenj. Takšne situacije so sedaj bolj jasno predpisane. V nekaterih delih pa gre za popolne novosti.

 

Omenjene spremembe bomo vključili tudi v program usposabljanj, ki jih organiziramo.

 

Svetujemo vam, da omenjene spremembe proučite in jih čimprej vključite v vaš delovni proces.

 

Srečno na cestah!

 

Ekipa Presoja d.o.o.

 

Pomembne spremembe Uredbe 561/2006

 

– Voznik, udeležen v vožnji z več vozniki, lahko vzame 45-minutni odmor v vozilu, ki ga vozi drug voznik, pod pogojem, da voznik, ki si vzame odmor, ne pomaga vozniku, ki vozi vozilo.

 

– V primeru mednarodnega prevoza lahko voznik vzame dva zaporedna skrajšana tedna počitka, pod pogojem, da ima v katerih koli 4. zaporednih tednih vsaj dva skrajšana in dva redna tedna počitka. Za namene tega odstavka se šteje, da voznik opravlja mednarodni prevoz, kadar voznik začne dva zaporedna skrajšana tedenska časa počitka zunaj države članice sedeža delodajalca in zunaj svojega kraja prebivališča.

 

– Voznik mora imeti vsaj enkrat v 4. tednih redni tedenski počitek v svojem prebivališču ali v državi sedeža prevoznika.

 

– Rednih tedenskih počitkov voznik ne sme preživeti v vozilu, temveč v primerni namestitvi s primernim prostorom za počitek in sanitarijami. Stroške namestitve krije prevoznik.

 

– Vsakršno skrajšanje tedenskega časa počitka se nadomesti z enako dolgim obdobjem počitka, ki se koristi v enem kosu pred koncem tretjega tedna, ki sledi zadevnemu tednu. Kadar se v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 6 koristita dva zaporedna skrajšana tedenska časa počitka, se pred naslednjim tedenskim časom počitka koristi čas počitka, ki je nadomestilo za navedena skrajšana tedenska časa počitka.“

 

– Prevozna podjetja organizirajo delo voznikov tako, da se lahko v vsakem obdobju štirih zaporednih tednov vrnejo v operativni center delodajalca, v katerem so ponavadi bazirani in kjer se začne njihov tedenski čas počitka, v državi članici, kjer ima delodajalec sedež, ali v svoj kraj prebivališča, da tam preživijo vsaj en redni tedenski čas počitka ali tedenski čas počitka, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za skrajšani tedenski čas počitka. Če pa ima voznik dva zaporedna skrajšana tedenska časa počitka v skladu z odstavkom 6, organizira prevozno podjetje njegovo delo tako, da se lahko vrne pred začetkom rednega tedenskega časa počitka, ki traja več kot 45 ur in se koristi kot nadomestilo. Podjetje dokumentira, kako izpolnjuje to obveznost, in dokumentacijo hrani v svojih prostorih, da jo lahko predloži na zahtevo nadzornih organov.

 

– Z odstopanjem od člena 8 se lahko redni dnevni čas počitka ali skrajšani tedenski čas počitka največ dvakrat prekine z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne presegajo ene ure, kadar voznik spremlja vozilo na trajektu ali vlaku. Vozniku je med tem rednim dnevnim časom počitka ali skrajšanim tedenskim časom počitka na voljo spalna kabina, ležišče na ladji ali ležalni vagon. Kar zadeva redni tedenski čas počitka, se to odstopanje za vožnje s trajektom ali vlakom uporablja le, kadar:

  1. vožnja predvidoma traja 8 ur ali več in
  2. ima voznik dostop do spalne kabine na trajektu ali ležalnega vagona na vlaku.

 

– Vsak čas, porabljen za potovanje na lokacijo, na kateri se prevzame vozilo, ki sodi na področje uporabe te uredbe, ali vrnitev s te lokacije, kadar vozilo ni na voznikovem domu niti v operativnem centru delodajalca, v katerem je voznik ponavadi baziran, se ne šteje za počitek ali odmor, razen če je voznik na trajektu ali vlaku in ima dostop do spalne kabine, ležišča na ladji ali ležalnega vagona.

 

– Prevozno podjetje voznikom, ki so v njem zaposleni ali mu dani na voljo, ne sme izplačevati nikakršnih plačil, niti v obliki bonusov ali dodatkov k plači, ki so povezana s prevoženimi razdaljami, hitrostjo dostave in/ali količino prevoženega blaga, če so ta plačila takšna, da ogrožajo varnost v cestnem prometu in/ali spodbujajo kršitve te uredbe.

 

-Voznik lahko v izjemnih okoliščinah odstopa tudi od člena 6(1) in (2) in člena 8(2), če s tem ne ogrozi varnosti v cestnem prometu, ter dnevni in tedenski čas vožnje prekorači za največ eno uro, da prispe v operativni center delodajalca ali kraj svojega prebivališča za tedenski čas počitka. Pod enakimi pogoji lahko voznik, da bi dosegel operativni center delodajalca ali kraj svojega stalnega prebivališča za tedenski čas počitka, dnevni in tedenski čas vožnje prekorači za največ dve uri, če je imel neposredno pred dodatno vožnjo neprekinjen 30-minutni odmor. Voznik razlog za tako odstopanje navede ročno na tahografskem vložku ali izpisu ali v svojem urniku dela najpozneje, ko prispe v namembni kraj ali na primerno mesto, kjer lahko ustavi. Vsakršno podaljšanje vožnje se nadomesti z enako dolgim obdobjem počitka, ki se koristi v enem kosu skupaj s katerim koli obdobjem počitka pred koncem tretjega tedna po zadevnemu tednu.

 

– Od 1. julija 2026 blaga v mednarodnem prevozu ali v okviru kabotaže, kjer največja dovoljena masa vozila, skupaj s kakršnim koli priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 2,5 tone bo obvezna uporaba pametnega tahografa 2. generacije .

 

– uporabe tahografske naprave bodo oproščena vozila, katerih največja dovoljena masa, skupaj s kakršnim koli priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone, in ki se uporabljajo za prevoz blaga, kadar se prevoz ne opravi za najem ali plačilo, temveč za lastni račun podjetja ali voznika, in vožnja ni glavna dejavnost osebe, ki vozi vozilo;

 

– izjema pri uporabi tahografske naprave so po novem tudi vožnje:

  1. z vozili ali kombinacijami vozil, ki prevažajo gradbene stroje za gradbeno podjetje znotraj polmera 100 km od baze podjetja, če vožnja vozil ni glavna voznikova dejavnost;
  2. z vozili za dostavo sveže betonske mešanice.“

 

 

Pomembne spremembe Uredbe 165/2014

 

– Pametni tahograf 2. generacije bo obvezen od 21. avgusta 2024.

 

– Položaj vozila se samodejno zapiše na naslednjih točkah ali na točki, ki je najbliže tem krajem, kjer je na voljo satelitski signal:

– v začetnem kraju dnevnega delovnega časa,

– vsakič, ko vozilo prečka mejo države članice,

– vsakič, ko vozilo opravlja dejavnosti natovarjanja ali raztovarjanja, – vsake tri ure v

skupnem času vožnje in

– v končnem kraju dnevnega delovnega časa

 

-Voznik v digitalni tahograf vnese oznaki držav, v katerih je začel in končal dnevni delovni čas. Voznik od 2. februarja 2022 vnese tudi oznako države, v katero vstopi po prečkanju meje države članice, in sicer na začetku prvega postanka v tej državi članici. Ta prvi postanek se opravi na najbližjem mestu, kjer je mogoče ustaviti, na meji ali po njenem prečkanju. Kadar se meja države članice prečka na trajektu ali vlaku, voznik oznako države vnese v pristanišču ali na postaji prihoda

 

– Voznik mora imeti dokumentacijo o svojih aktivnostih za današnji in prejšnjih 56 dni – uporablja se od 31.12.2024.

 

– Pri oddaljenem branju podatkov s strani upravljavca, poleg doslej predpisanih podatkov, ki kažejo na manipulacijo, se odčitajo tudi podatki o prekoračitvi najdaljšega časa vožnje.