REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV

Redno usposabljanje je usposabljanje, ki je obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje. Kandidati se lahko odločijo, da opravljajo redno usposabljanje vsako leto, trajati pa mora najmanj sedem ur skupaj.
Redno usposabljanje kandidatom iz prvega odstavka tega člena omogoča, da posodobijo in utrdijo znanje, ki je nujno za njihovo delo, s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu, racionalni porabi goriva in novostih v predpisih s področja opravljanja prevozov v cestnem prometu.
Redno usposabljanje se izvaja kot obvezni tečaj, ki mora skupno trajati najmanj 35 ur
in je razdeljen na učne enote po najmanj sedem ur skupaj.
Izvajamo programe rednega usposabljanja, ki ga predpisuje Katalog znanj potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja, ki je priloga Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu in ki jih je odobril minister, pristojen za promet.
Naših rednih usposabljanj se letno udeleži preko 4.000 slušateljev.